ضدعفونی کننده ها و گندزداها
0

هر عامل یا ترکیب شیمیایی را که باعث جلوگیري از عفونت و یا نابودي میکربهاي بیماري زا و سایر میکروارگانیسم هاي مضر
می گردد ضدعفونی کننده می نامند (نه الزاما اسپور باکتریها) . طبق تعریف انجمن بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل
پاتوژن با روشهاي شیمیایی و یا فیزیکی که بطور مستقیم اعمال می گردد ضدعفونی گفته می شود.

گندزدا به موادي اطلاق می شود که مانع رشد و یا فعالیت میکروارگانیسم ها شود و یا آنها را نابود سازد . در غلظت هاي پائین
گندزداها ممکن است باعث جلوگیري از رشد و از بین رفتن فعالیت هاي حیاتی میکروارگانیسم شود اما در غلظت هاي زیاد باعث
از بین رفتن میکروب می شود.

دانلود این مقاله

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X