بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع
0

بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیري از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه  ، هاي دوغ صنعتی استان خراسان رضوي با استفاده از روش سطح پاسخ ..

برای دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید. 

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیري از رشد استافیلوکوکوس اورئوس
(0، 0/ 0/15 و 075 v/v) ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه هاي دوغ صنعتی استان خراسان رضوي بررسی شد. براي این منظور 3 سطح غلظت از هر عصاره تهیه گردید. بقاء و یا کاهش جمعیت باکتري مذکور در 40 نمونه (در 3 تکرار) براي نمونه هاي دوغ استریل حاوي سوسپانسیون مشخصی از سوش خالص استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم به طور جداگانه در طی زمان 24 ساعت و 7 روز با اندازه گیري مرگ باکتري پاتوژن با استفاده از طرح بررسی شد. پس از بررسی و مقایسه نتایج اثر عصاره ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیري از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و (RSM) رویه پاسخ ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه هاي دوغ مشخص کرد که عصاره گیاهان تیره نعناع به میزان بیشتري بر کاهش جمعیت استافیلوکوکس تاًثیر داشت،….

دانلود این مقاله مفید

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X