ضدعفونی کننده ها و گندزداها
۰

هر عامل یا ترکیب شیمیایی را که باعث جلوگیری از عفونت و یا نابودی میکربهای بیماری زا و سایر میکروارگانیسم های مضر
می گردد ضدعفونی کننده می نامند (نه الزاما اسپور باکتریها) . طبق تعریف انجمن بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل
پاتوژن با روشهای شیمیایی و یا فیزیکی که بطور مستقیم اعمال می گردد ضدعفونی گفته می شود.

گندزدا به موادی اطلاق می شود که مانع رشد و یا فعالیت میکروارگانیسم ها شود و یا آنها را نابود سازد . در غلظت های پائین
گندزداها ممکن است باعث جلوگیری از رشد و از بین رفتن فعالیت های حیاتی میکروارگانیسم شود اما در غلظت های زیاد باعث
از بین رفتن میکروب می شود.

دانلود این مقاله

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X