بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع
۰

بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه  ، های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ ..

برای دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید. 

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس
(۰، ۰/ ۰/۱۵ و ۰۷۵ v/v) ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی بررسی شد. برای این منظور ۳ سطح غلظت از هر عصاره تهیه گردید. بقاء و یا کاهش جمعیت باکتری مذکور در ۴۰ نمونه (در ۳ تکرار) برای نمونه های دوغ استریل حاوی سوسپانسیون مشخصی از سوش خالص استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم به طور جداگانه در طی زمان ۲۴ ساعت و ۷ روز با اندازه گیری مرگ باکتری پاتوژن با استفاده از طرح بررسی شد. پس از بررسی و مقایسه نتایج اثر عصاره ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و (RSM) رویه پاسخ ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ مشخص کرد که عصاره گیاهان تیره نعناع به میزان بیشتری بر کاهش جمعیت استافیلوکوکس تاًثیر داشت،….

دانلود این مقاله مفید

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X